Algemene voorwaarden Dansrijck

versie 1.1 - 1 september 2014


1. Algemene Regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Dansrijck.

1.2 Dansrijck is een vennootschap onder firma en is gevestigd op de Kerkstraat 87 te (6031 CG) Nederweert en staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60981008.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van vennootschappen en/of personen die voor Dansrijck werkzaam zijn en/of zijn geweest.

1.4 Dansrijck heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de school en/of leslocaties te weigeren en/of de (cursus)overeenkomst te beëindigen.

1.5 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van Dansrijck te houden aan de huisregels van Dansrijck en/of de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende (les)locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de daartoe bevoegde persoon (eigenaren, docenten en ander personeel). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

 

2. Inschrijvingen cursussen

2.1 De overeenkomst voor cursussen met een vooraf bepaald aantal lessen gaat voor de gehele cursus in als het contract/inschrijfformulier wordt ondertekend, of zoveel later als is afgesproken met de eigenaar en eindigt zodra deze cursus is afgerond. Dansrijck is gerechtigd de inhoud en duur van de cursus te wijzigen, indien dit noodzakelijk wordt geacht en zal de betreffende cursisten hiervan tijdig per e-mail op de hoogte stellen.

2.2 De overeenkomst voor cursussen van onbepaalde duur gaat in als het contract/inschrijfformulier wordt ondertekend, of zoveel later als is afgesproken met de eigenaar en eindigt met een opzegtermijn van 1 maand zodra de betreffende cursist schriftelijk opzegt. Dansrijck is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en zowel de inhoud als de duur (van onbepaalde naar bepaalde duur) van de cursus te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt geacht en zal de betreffende cursisten hiervan tijdig per e-mail op de hoogte stellen. Bij een wijziging naar een cursus van een vooraf bepaald aantal lessen gaat de overeenkomst automatisch hiertoe over en eindigt aan het eind van de bepaalde duur. Bent u het niet eens met de wijziging? Dan kunt de cursus van onbepaalde tijd opzeggen vóórdat de aangegeven wijziging van kracht is.

2.2 Elke nieuwkomer heeft recht op één gratis proefles, tenzij anders is afgesproken is met de eigenaar. Deze proefles kost niets indien deze niet bevalt, maar wordt meegeteld in de betreffende cursus als besloten wordt hieraan deel te nemen.

2.3 Elk nieuw lid vult een inschrijvingsformulier in. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.4 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door de ouders worden ondertekend.

2.6 Bij de inschrijving verstrekt u Dansrijck een machtiging voor het starten van een (éénmalige) automatische incasso, tenzij anders is afgesproken met de eigenaar.

2.7 Het is niet mogelijk de overeenkomst te onderbreken in verband met vakanties. Een abonnement opzeggen om soortgelijke redenen kan in overleg met de eigenaar van Dansrijck bij zwaarwegende redenen.

 

3. Betalingen en cursusgeld

3.1 Een cursus met een vooraf bepaald aantal lessen wordt gedurende de eerste 4 weken van de gestarte cursus gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen met de eigenaren. Het cursusgeld voor een cursus van onbepaalde duur zal twee weken voorafgaand aan de maand per e-mail worden gefactureerd en de afschrijving zal door Dansrijck in de 1e week van de maand worden gedaan.

3.2 Bij de inschrijving voor een cursus van onbepaalde duur op de helft van de maand kan het zo zijn dat de eerste factuur en betaling zowel de nieuwe maand als de eerste deelmaand bevat.

3.3 De kosten per cursus verschillen per dansstijl, leeftijd en cursusduur en staan op de website vermeld bij de betreffende dansstijl.

3.4 Het vastgestelde maandbedrag voor cursussen van onbepaalde tijd zijn een gemiddelde welke gebaseerd zijn op een compleet jaar.

3.5 Indien het betalingsgedrag van een lid naar oordeel van Dansrijck daartoe aanleiding geeft, is Dansrijck bevoegd het lid van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de locatie te ontzeggen. Ook is al hetgeen de cursist aan Dansrijck uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.

3.6 Betalingen worden altijd vooruit gedaan. In de eerste week van de nieuwe maand wordt het lidmaatschap van de betreffende maand afgeschreven.

3.7 Als er inschrijfformulier/overeenkomst is ondertekent bestaat er een betalingsverplichting van de afnemer aan Dansrijck. Indien in de eerste week van de nieuwe maand geen lidmaatschap wordt afgeschreven heeft de afnemer de plicht Dansrijck hierover in te lichten.

3.8 Dansrijck is gemachtigd de betalingsverplichting te verhalen op de afnemer.

3.9 Dansrijck heeft ten alle tijde het recht om een extern incassobureau in te schakelen indien betaling uitblijft.

3.10 Dansrijck is gerechtigd het cursusgeld te wijzigen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, maar zal dit in beginsel doen bij de start van het nieuwe schooljaar. Communicatie omtrent prijswijzigingen van cursussen van vastgesteld aantal lessen geschiedt vooraf via de website. Communicatie omtrent prijswijzigingen van cursussen van onbepaalde duur geschiedt via de e-mail. Bent u het niet eens met de wijziging? Dan bent u niet verplicht de nieuwe cursus van een vastgesteld aantal lessen te starten of u kunt de cursus van onbepaalde tijd opzeggen vóórdat de aangegeven wijziging van kracht is.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Dansrijck is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen. Gevonden voorwerpen worden slechts een bepaalde tijd bewaard.

4.2 Dansrijck is niet aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/cursist, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.

4.4 Dansrijck is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.

4.5 Indien Dansrijck om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan maximaal door de aansprakelijkheidsverzekering van Dansrijck wordt uitbetaald.

4.6 Eventuele blessures, fysieke of psychische aandoeningen dienen voorafgaand aan de cursus en/of les bekend te worden gemaakt aan de docent.

 

5. Overmacht

5.1 In geval van overmacht is Dansrijck niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.

5.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

 

6. Beëindigen cursus van onbepaalde duur

6.1 Bij het beëindigen van de overeenkomst voor een cursus van onbepaalde duur geldt er een opzegtermijn van 1 maand. De volledige eerstvolgende maand na opzeggen zal nog worden gefactureerd.

6.2 Het beëindigen van de overeenkomst dient per e-mail aan info@dansrijck.nl te geschieden.

 

7. Geldigheid recht

7.1 Op iedere overeenkomst met Dansrijck is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement Limburg, locatie Roermond.